Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej osób fizycznych, a także podmiotów gospodarczych. Z uwagi na powyższe, pragnę przedstawić Państwu szczegółową ofertę usług świadczonych przez moją Kancelarię Prawną:

Prawo cywilne, spadkowe i windykacja należności:
 • – szeroko pojęta pomoc prawna w odzyskaniu należności majątkowych
 • – nabycie spadku, dział spadku, testament, zachowek, niegodność dziedziczenia,
 • – sprawy: o zapłatę, zasiedzenie, eksmisję, zniesienie współwłasności, podział majątku, droga konieczna,
 • – ochrona dóbr osobistych,
 • – odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • – bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne,
 • – służebności (służebność przejścia, przejazdu, przesyłu, etc.),
 • – windykacja należności na każdym etapie (postępowanie polubowne, sądowe, egazekucyjne),
 • – doradztwo w zakresie tworzenia wszelkich umów cywilnych i kontraktów handlowych,
 • – obsługa prawna obrotu nieruchomościami.
Prawo rodzinne:
 • – rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa,
 • – władza rodzicielska, kontakty,
 • – alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie, uchylenie),
 • – przysposobienie,
 • – ubezwłasnowolnienie,
 • – postępowanie w sprawach nieletnich.
Prawo karne:
 •  – obrona interesów oskarżonego oraz reprezentacja w postępowaniu karnym, na wszystkich jego etapach
 • – reprezentacja osób pokrzywdzonych jak też oskarżycieli posiłkowych i ich interesów we wszystkich instancjach postępowania w sprawie,
 • – sporządzanie wymaganych pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych
 • – udzielanie porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej oraz profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.
 • – sporządzenie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz dalsze etapy postępowania.
 • – pomoc prawna podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego,
 • – pomoc prawna w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmująca reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej,
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
 • – odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • – dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
 • – odwołania od decyzji ZUS, KRUS,
 • – doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 • – w zakresie uregulowań wewnętrznych w zakładach,
 • – w zakresie zakładowych i ponad zakładowych układów zbiorowych pracy,
 • – zajmujemy się również tworzeniem organizacji pracodawców oraz doradztwem na Ich rzecz.
Prawo handlowe:
 • – doradztwo w podejmowaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • – doradztwo prawne w zakresie złożonych transakcji gospodarczych oraz obsługą zagranicznych podmiotów gospodarczych.
Ochrona konkurencji:
 • – doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego,
 • – reprezentowanie w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Antymonopolowym, w postępowaniu antydumpingowym,
 • – doradztwo i reprezentowanie w sprawach nieuczciwej konkurencji.
Prawo administracyjne:

Reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej; Reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sporządzanie pism, wniosków oraz środków odwoławczych w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Audyty i wdrażanie RODO:

1. Sprawdzamy jakie ustawy dotyczą przedsiębiorców (instytucje ) oraz sprawdzamy jak wygląda określona sytuacja prawna na daną chwile, analizujemy obieg dokumentacji i słabe punkty i przedstawiamy Raport z wnioskami czyli wskazujemy potrzebne, niezbędne zmiany.
2.W następnym etapie wraz z przedstawicielami klienta pracujemy nad opracowaniem procedur wskazujących jakich należy dokonać zmiany. Np. „Należy wprowadzić kontrolę dostępu w pomieszczeniu 23, polegającą na…” lub „Wszystkie komputery winny być zabezpieczone hasłem zmienianym co miesiąc przez każdego z użytkowników.”
3. Opcjonalnie oferujemy audyty sprawdzające co 6 miesięcy.
4. Możemy także zaoferować IODO (inspektora ochrony danych osobowych), jako niezależną firmę, która posiada własne OC.

Ochrona dłużników przed egzekucjami komorniczymi:

Nowatorskie rozwiązania z zakresu prawa chroniące dłużnika w szczególności posiadane nieruchomości.

Księgowość, doradztwo podatkowe:

W powyższym zestawieniu nie zostały wymienione wszystkie specjalności, w jakich zapewniamy pomoc. W związku z powyższym w sytuacji zaistnienia potrzeby pomocy prawnej z niewymienionego wyżej zakresu, proponujemy kontakt z Kancelarią w celu ustalenia czy możemy takiej pomocy udzielić.